Chi phí quản lý doanh nghiệp – Bạn nên biết

Chi phí quản lý doanh nghiệp là toàn bộ các chi phí có tác động trực tiếp, gián tiếp đến quá trình vận hành của doanh nghiệp. Hiểu một cách đơn giản, chi phí doanh nghiệp bao gồm chi phí liên quan đến quản lý, điều phối hoạt động sản xuất… Chi phí chiếm một…

Read more

Ý nghĩa quan trọng của dòng tiền trong doanh nghiệp – Bạn nên biết

Ý nghĩa quan trọng của dòng tiền trong doanh nghiệp – Bạn nên biết Phân tích báo cáo dòng tiền là hoạt động kiểm tra, kiểm soát số tiền được thu về hay chi ra của doanh nghiệp. Hiểu một cách đơn giản là quản lý dòng tiền tại doanh nghiệp để phục vụ nhu…

Read more