WPRO 2.0 – Khai báo danh mục

  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WPRO 2.0 PHẦN 2: KHAI BÁO DANH MỤC WPRO 2.0 – Xem báo cáo Cài đặt sao lưu, trang in, … WPRO 2.0 – Xem báo cáo Danh mục hàng hóa, khách hàng, NCC, tiền,… WPRO 2.0 – Xem báo cáo Nhập hàng, trả tiền nhà cung cấp, đổi/ trả … Continue reading WPRO 2.0 – Khai báo danh mục