NHẬP LIỆU – TẠO PHIẾU MUA HÀNG/ BÁN HÀNG B.O.M

  • September 12, 2022
  • Nga Nga

NHẬP LIỆU – TẠO PHIẾU MUA HÀNG/ BÁN HÀNG B.O.M

P_2.1: TẠO LỆNH NHẬP KHO NGUYÊN VẬT LIỆU.

     Chọn ngày tháng theo bảng lịch mã WPRO đã tạo sẵn (Lưu ý: Cần reset theo hướng dẫn thì bảng lịch này mới hoạt động: https://wpro.vn/reset/)

Nhập ngày tháng, điền số phiếu từ 1…(kí tự phiếu bao gồm dạng chữ và số)

Ví dụ: NH (nhập hàng). NH01… MH (Mua hàng) MH01…

 

Chọn mã NVL để mua hàng ==>  Tên, đơn vị tính tự động xuất hiện.

Nhập số lượng, đơn giá ==> thành tiền tự động tính toán

Số chứng từ: Dạng chữ + số. Ví dụ: NH001…/ PN001…

Không nên chỉ nhập dạng số: 01, 02…Dễ dẫn sai định dạng.

 

Chọn mã nhà cung cấp è Tên nhà cc tự động xuất hiện.

Điền số tiền thanh toán, nếu chưa thanh toán, để trống.

Có thể điền số tiền theo từng mã hàng được chọn, hoặc điền tổng số tiền nhiều hơn/ ít hơn số tiền cần thanh toán (cọc)

Điền số tiền thực tế được ghi nhận công nợ phát sinh.

P_2.2:  TẠO LỆNH XUẤT KHO THÀNH PHẨM/ BÁN HÀNG.

Chọn tạo mới: Nếu như cần tạo 1 phiếu bán hàng mới.

+ Tạo mới

+ Chọn ngày theo bảng lịch gợi ý.

+ Nhập số phiếu: BH01… hoặc PX01… (bao gồm ký tự chữ + số)

+ Số điện thoại/ thông tin liên hệ.

 

+ Chọn mã thành phẩm được xuất kho/ xuất bán/ ==> Tên thành phẩm/ đơn vị tính tự động xuất hiện.

+ Nhập số lượng

+ Đơn giá

+ Thành tiền tự động được tính toán.

 

Tính năng sử dụng khi tạo Phiếu xuất/ Phiếu bán hàng.

+ Làm mới: Tạo phiếu mới

+ In phiếu: In phiếu vừa tạo/ in phiếu được gọi

+ Gọi phiếu cũ: Nhập tên phiếu cần sửa vào ô phiếu BH… ==> Gọi phiếu cũ ==>  Phần mềm sẽ báo số phiếu có tồn tại hay không è gọi lại để sửa, Sau đó ấn è Quy đổi NVL & LƯU bổ sung.

+ Xóa: Cho phép xóa phiếu đang hiển thị / số phiếu vừa được gọi (Theo gọi phiếu cũ) theo mục gọi phiếu cũ.

+ Quy đổi NVL & LƯU: BẮT BUỘC phải ấn lưu này, để lưu dữ liệu vào các báo cáo liên quan.

+ Tiền thu được: Nhập số tiền thu được khi xuất bán (nếu có)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

  Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel HTML tutorial