Sửa thông tin thu chi của phiếu đã lưu thông qua cửa sổ nhập liệu

Sửa thông tin thu chi của phiếu đã lưu thông qua cửa sổ nhập liệu

 

Leave a Reply